OZON Capital
Платинум
ПИФ Аурум
Аргентум
Феррум (закрыт)
КИФ Аурум (закрыт)
Портрет КИФ Аурум
Проспект эмиссии КИФ Аурум
Отчетность КИФ Аурум
Закрытие КИФ Аурум
Сравнительная таблица фондов
Мы и кризис
Информация по другим фондам
Купить - продать

Новости
Новости рынкa
22 июля 2015 г.
Новости рынкa
21 июля 2015 г.
Новости рынкa
20 июля 2015 г.
Новости рынкa
17 июля 2015 г.
Новости рынкa
16 июля 2015 г.


Пресса о нас
Личный счет: «Без паники»
08 мая 2013 г.
Личный счет: «Каникулы на Кипре»
01 апреля 2013 г.
Личный счет: «Время ставок»
18 марта 2013 г.
ИнвестГазета: "Коллективные инвестиции"
17 сентября 2012 г.
ИнвестГазета: "Коллективные инвестиции"
10 сентября 2012 г.
Инвестору / КИФ Аурум / Закрытие КИФ Аурум

Мероприятия и последовательность действий КУА «Драгон Эсет Менеджмент» и акционеров с целью закрытия ОАО «ЗН КИФ «Аурум» и проведения расчетов с инвесторами*


№ п/п

Мероприятие

Ориентировочная дата исполнения (запланировано КУА)

Конечная дата исполнения (согласно действующего законодательства)

1.

Общее собрание акционеров (Принятие решения общим собранием акционеров о ликвидации фонда в связи с окончанием срока его деятельности, утверждение Положения о Комиссии по прекращению). Скачать протокол общего собрания в формате .pdf

27.08.2010

27.08.2010

2.

Прием заявок от акционеров Фонда, которые изъявили желание получить расчет по принадлежащим им акциям Фонда. Скачать заявку в формате .doc физ.лица, юр.лица**
Скачать образец заполнения заявки (в формате .doc)

c 08.09.2010 по 08.11.2010

c 08.09.2010 по 08.11.2010

3.

Обработка Комиссией по прекращению заявок, полученных от акционеров Фонда (После окончания срока принятия заявок от акционеров на протяжении 30 календарных дней)

c 09.11.2010 по 16.11.2010

c 09.11.2010 по 09.12.2010

4.

Продажа активов фонда с целью дальнейших расчетов с акционерами (На протяжении 150 дней с даты завершения срока обработки заявок, но не более 6 месяцев с даты принятия решения о ликвидации)

c 09.11.2010 по 15.12.2010

c 10.12.2010 по 27.02.2011

5.


Общее собрание акционеров (утверждение ликвидационного баланса и финальной цены акции, по которой будут проводиться расчеты с акционерами).

ориентировочно 16.12.2010

ориентировочно 28.02.2011

6.

Прием заявок от акционеров Фонда для получение расчета. Скачать заявку в формате .doc физ.лица, юр.лица**

с 17.12.2010

с 01.03.2011

7.

Проведение расчетов с акционерами Фонда и выкуп акций Фонда (Расчеты начинаются на следующий рабочий день с даты окончания реализации активов и не могут превышать 90 дней)

c 17.12.2010 по 07.01.2011

c 01.03.2011 по 29.05.2011

* ГКЦБФР разработан новый проект решения о порядке ликвидации корпоративного инвестиционного фонда и расчетов с инвесторами, в случае принятия которого до момента ликвидации КИФ «Аурума» приведенные мероприятия и сроки могут поменяться.

** В случае не своевременной подачи акционером заявки на выкуп принадлежащих ему акций фонда и как следствие не проведения с ним расчетов в срок, денежные средства будут депонированы в одном из банков по месту нахождения Комиссии по прекращению на текущем счету открытом в пользу такого акционера.

Скачать справку о расчете чистых активов по состоянию на 16 декабря 2010 г. в формате .pdf

Скачать протокол общего собрания акционеров КИФ "Аурум" 16 декабря 2010 г. в формате .pdf

Порядок расчетов с акционерами (официальная публикация "Вісник ДКЦПФР" от 07 сентября 2010)

Комісія з припинення діяльності Товариства повідомляє про проведення розрахунків з акціонерами Відкритого акціонерного товариства «Закритий надиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Аурум», надалі Фонд, у зв'язку з його ліквідацією. Акціонер ВАТ «ЗНКІФ «Аурум» має право отримати розрахунок за належними йому простими іменними акціями виключно грошовими коштами.

Для отримання розрахунку за прості іменні акції, акціонер повинен протягом 60 днів з дати першої публікації цього повідомлення  надати заявку до Комісії з припинення особисто за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського 36-д. або м. Київ, вул. Б. Хмельницького 17/52 бізнес-центр «Леонардо» оф. 137 чи надіслати поштою рекомендованим листом за адресою: 01033 м. Київ, вул. Саксаганського 36-д. ТОВ «ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» до уваги Комісії з припинення ВАТ «ЗНКІФ «АУРУМ» тел. 044 490-20-21, факс 044 490-20-23

Заявка повинна містити такі відомості та реквізити:

а) для акціонерів - фізичних осіб:

 • прізвище, ім'я, по батькові;
 • ідентифікаційний номер;
 • паспортні дані;
 • місце проживання та телефон;
 • кількість акцій Фонду, якими володіє акціонер (вид документа, який підтверджує володіння акціями, та його реквізити);
 • особистий підпис;

б) для акціонерів - юридичних осіб:

 • повне найменування, місцезнаходження та телефон;
 • ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;
 • кількість акцій Фонду, якими володіє акціонер (вид документа, який підтверджує володіння акціями, та його реквізити);
 • підпис уповноваженої посадової особи та печатка зазначеної юридичної особи.

Розрахунки з акціонерами Фонду та викуп акцій Фонду з метою здійснення розрахунків з акціонерами Фонду розпочинаються на наступний робочий день після затвердження загальними зборами акціонерів Фонду проміжного ліквідаційного балансу та суми, що належить до виплати акціонерам Фонду у розрахунку на одну акцію Фонду, та не можуть перевищувати 90 днів з дати реалізації активів Фонду.

Для одержання розрахунку акціонер Товариства повинен пред'явити (особисто або через представника акціонера) за місцем знаходження  Комісії з припинення або за адресою:     м. Київ, вул. Б. Хмельницького 17/52 бізнес-центр «Леонардо» оф. 137,  такі документи:

 • паспорт та/або довіреність, що підтверджує право особисто представляти інтереси акціонера;
 • акцію Фонду (сертифікат акцій/тимчасове свідоцтво) або документ, який підтверджує володіння акцією(ями);
 • довідку або договір про відкриття рахунку у банку.

Після пред’явлення зазначених документів Комісія з припинення перераховує кошти на банківський рахунок акціонера на його користь протягом 7 робочих днів.

Розрахунки з акціонерами Фонду здійснюються за вартістю чистих активів у розрахунку на одну акцію Фонду в обігу, розрахованою на дату прийняття рішення про припинення Фонду, відповідно до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням ДКЦПФР від 02.07.2002 №201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.2002 за №606/6894, зменшеної на суму, визначену кошторисом витрат Комісії з припинення.

У разі, якщо вартість чистих активів після реалізації активів збільшилася порівняно з вартістю чистих активів, розрахованою на дату прийняття рішення про припинення Фонду, розрахунок здійснюється за такою вартістю.

У разі, якщо вартість чистих активів після реалізації цінних паперів, які обертаються на організаційно-оформленому ринку, що становлять активи Фонду, зменшилась не більше ніж на 10% порівняно з вартістю чистих активів, розрахованою на дату прийняття рішення про припинення Фонду, розрахунок здійснюється за вартістю чистих активів, розрахованою після реалізації активів Фонду.

У разі, якщо вартість чистих активів після реалізації цінних паперів, які обертаються на організаційно-оформленому ринку, що становлять активи Фонду, зменшилась більше ніж на 10% порівняно з вартістю чистих активів, розрахованою на дату прийняття рішення про припинення Фонду, розрахунок здійснюється за номінальною вартістю, але не нижче вартості чистих активів, розрахованої після їх реалізації.

Комісія з припинення протягом тижня з дати закінчення строку розрахунків з акціонерами Фонду здійснює депонування суми грошових коштів, що залишилася за непред'явленими до викупу в установлений строк, акцій  Фонду шляхом:

 • укладання договору про відкриття поточного рахунку в банку (за рішенням Комісії з припинення) на користь фізичної особи - власника акцій Фонду з подальшим перерахуванням на цей рахунок відповідної суми грошових коштів;
 • перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної особи власника акцій Фонду.

Договір про відкриття поточного рахунку укладається за місцезнаходженням комісії з припинення.

Сума грошових коштів, що депонується власнику акцій, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп акцій, з метою проведення розрахунків з акціонерами, які пред'явили до викупу належні їм на праві власності акції Фонду в установлений строк.

У випадку, якщо за будь-яких підстав здійснення такого перерахування (депонування) буде неможливим, Комісія з припинення здійснює внесення вищезазначених коштів у депозит нотаріуса Київського міського нотаріального округу за вибором Комісії з припинення для наступної їх передачі акціонеру Фонду.

Комісія з припинення забезпечує всім акціонерам ліквідованого Фонду доступ до інформації про порядок депонування та виплати задепонованих коштів шляхом здійснення не менше ніж двох публікацій в засобах масової інформації за місцезнаходженням Фонду або письмового інформування кожного власника акцій Фонду.

Місцезнаходження Комісії з припинення Фонду: 01033 м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-д. тел. 044 490-20-21, факс 044 490-20-23.


Внимание: Стоимость инвест. сертификатов и акций Фондов может увеличиваться и уменьшаться. Динамика изменений стоимости инвест. сертификатов и акций Фондов в прошлом не определяет динамику изменений стоимости инвестиционных сертификатов и акций Фондов в будущем. Компания не гарантирует доходность инвестиций в паевые и корпоративные инвестиционные фонды. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые и корпоративные инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвест. сертификаты или акции, следует внимательно ознакомиться с правилами Фондов.


Общая СЧА фондов
33,609,702 грн.
Фонды в управлении
Платинум
ЦИС*:550.77 грн.-0.91%
СЧА*:15,686,960 грн.-0.91%
ПИФ Аурум
ЦИС*:65.77 грн.-3.55%
СЧА*:3,465,460 грн.-3.55%
Аргентум
ЦИС*:65.40 грн.-4.26%
СЧА*:2,544,183 грн.-4.26%
Лаурус
ЦИС*:3.46554 грн.+0.02%
СЧА*:11,913,099 грн.+0.06%
Значения Индексов
KP-Dragon индекс
2370.16 -2.28%
UX индекс
1662.67 -5.82%
ПФТС индекс
450.76 -3.31%
ЦИС и СЧА на 25 мая 2018 г. **

* ЦИС — Цена инвест. сертификата, акции, пенсионной единицы
* СЧА — Стоимость чистых активов
** ЦИС и СЧА рассчитаны на конец предшествующего рабочего дня

Наши партнеры
Dragon Capital
2008 © Озон Капитал

Rambler's Top100