OZON Capital
Пенсионная реформа
Все о НПФ
Налогообложение
ОНПФ "Лаурус"
"Лаурус" - Физическим лицам
"Лаурус" - Юридическим лицам
Основные термины
Вопросы и ответы

Новости
Новости рынкa
22 июля 2015 г.
Новости рынкa
21 июля 2015 г.
Новости рынкa
20 июля 2015 г.
Новости рынкa
17 июля 2015 г.
Новости рынкa
16 июля 2015 г.


Пресса о нас
Личный счет: «Без паники»
08 мая 2013 г.
Личный счет: «Каникулы на Кипре»
01 апреля 2013 г.
Личный счет: «Время ставок»
18 марта 2013 г.
ИнвестГазета: "Коллективные инвестиции"
17 сентября 2012 г.
ИнвестГазета: "Коллективные инвестиции"
10 сентября 2012 г.
Пенсионные фонды / Вопросы и ответы

Що таке недержавний пенсійний фонд (НПФ)?

Недержавний пенсійний фонд – це юридична особа, створена відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам фонду.

Статус неприбуткової організації означає, що прибуток не розподіляється на користь засновників, а направляється на формування пенсійних активів.

Головна мета недержавного пенсійного забезпечення - отримання учасниками додаткових до загальнодержавного пенсійного страхування пенсійних виплат.

Як працює НПФ?

Вкладник – юридична чи фізична особа, яка сплачує внески в пенсійний фонд на користь учасника – укладає пенсійний контракт з Фондом. Всі внески до НПФ є власністю учасника, незалежно від того, хто їх здійснює.

Кошти учасника, накопичені у Фонді, обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку.

Пенсійні накопичення учасників знаходяться на рахунку недержавного пенсійного Фонду у Зберігача, який забезпечує збереження коштів та слідкує за їх цільовим використанням.

Адміністратор Фонду виконує «організаційні» функції: працює з учасниками та вкладниками, залучає внески і здійснює пенсійні виплати, веде персоніфікований облік учасників.

Накопичені кошти інвестуються компанією з управління активами (КУА) в економіку країни, з метою отримання інвестиційного прибутку та захисту від інфляції.

В майбутньому, за умови настання підстав, передбачених законодавством, учасник отримує пенсійні виплати зі своїх накопичених коштів.

Більш детальну інформацію можна отримати за посиланням.

Хто здійснює контроль за діяльністю НПФ?

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг стежить за діяльністю НПФ і Адміністратора. Компанія з управління активами підконтрольна Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Нагляд за діяльністю Зберігача здійснює Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Хто може бути учасником НПФ?

Учасник фонду - фізична особа, на користь якої перераховуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду і яка має право на отримання пенсійних виплат з такого пенсійного фонду.

Учасниками фонду можуть бути:

 • громадяни України;
 • іноземці;
 • особи без громадянства.

Участь фізичних осіб в будь-якому пенсійному фонді добровільна. Фізична особа може бути учасником декількох пенсійних фондів за власним вибором.

Хто може бути вкладником НПФ?

Вкладник – особа яка робить пенсійні внески на користь учасника фонду шляхом перерахування коштів до пенсійного фонду згідно з умовам пенсійного контракту.

Вкладником недержавного пенсійного фонду (в залежності від виду фонду) може бути:

 • роботодавець;
 • професійна спілка;
 • сам учасник;
 • подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід і баба учасника фонду, діти подружжя учасника фонду, у тому числі усиновлені ним (нею) діти, батьки подружжя учасника фонду.

У будь-якому пенсійному фонді його учасники можуть бути одночасно і вкладниками такого фонду.

Кому належать накопичені кошти?

Накопичені пенсійні кошти є власністю такого учасника, якими він розпоряджається відповідно до закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

Як отримати інформацію про суму накопичених пенсійних коштів?

Інформація з індивідуального пенсійного рахунку надається Учасникові Фонду у формі виписки, яка складається українською мовою, підписується представником Адміністратора, який має відповідні повноваження та скріплюється печаткою.

Раз на рік Адміністратор зобов'язаний надати виписку Учасникові без станом на кінець останнього дня попереднього фінансового року. Також безоплатно Учасник може отримати виписку для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на певний термін.

Окрім безкоштовної виписки, Учасник може отримати виписку за плату, згідно з тарифами Адміністратора, впродовж всього фінансового року за станом на будь-яку дату.

Від чого залежить розмір недержавної пенсії?

Розмір недержавної пенсії, на яку Ви можете розраховувати, залежить від розміру пенсійних внесків, періоду накопичення цих внесків та професійності управління активами фонду, яка зумовлює суму отриманого інвестиційного прибутку.

Коли можна отримати гроші?

Підставами для здійснення пенсійних виплат пенсійними фондами є:

1)      досягнення учасником фонду пенсійного віку (див. „Пенсійний вік” нижче);

2)      визнання учасника фонду інвалідом;

3)      медично-підтверджений критичний стан здоров'я учасника фонду (онкозахворювання, інсульт тощо);

4)      виїзд учасника фонду на постійне проживання за межі України;

5)      смерть учасника фонду.

Що таке пенсійний вік?

Пенсійний вік – це вік, після досягнення якого учасник фонду має право на отримання пенсійної виплати, який визначається за заявою учасника фонду. Пенсійний вік, що визначається учасником фонду, може бути меншим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, але не більш як на 10 років, якщо інше не визначено законом. Пенсійний вік, що визначається учасником фонду, може бути більшим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням.

Хто отримає кошти у разі смерті учасника фонду?

Пенсійні кошти успадковуються особою (особами), яка є спадкоємцем власника таких коштів згідно з цивільним законодавством України.

В цьому випадку, спадкоємець отримує всю суму у вигляді одноразової виплати.

Які бувають пенсійні виплати з недержавного пенсійного фонду?

Виплати можуть бути одноразовими та на визначений строк.

Підставою  для здійснення одноразової виплати може бути:

 • медично-підтверджений критичний стан здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо);
 • настання інвалідності;
 • у разі, коли сума пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку, не досягає розміру мінімальної суми пенсійних накопичень, встановленого Національною комісією, що здійснюєдержавне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
 • виїзд учасника фонду на постійне проживання за межі України.

Термін, впродовж якого здійснюються пенсійні виплати на визначений строк, вказується учасником фонду в заяві, яку він подає Адміністратору, і не може бути менше ніж 10 років, від початку здійснення першої виплати.

Пенсійні виплати на визначений строк можуть відбуватися з такою періодичністю:

 • щомісячно;
 • щоквартально;
 • один раз на шість місяців;
 • один раз на рік.

Пенсійні виплати на визначений строк можуть здійснюватися Адміністратором фонду від імені фонду в грошовій формі шляхом перерахування коштів на власний рахунок учасника в банку або поштовим переказом за бажанням учасника.

Яким чином гарантується виконання зобов'язань, взятих на себе НПФ?

Гарантії захисту пенсійних активів:

 • суворий контроль з боку держорганів;
 • щорічний незалежний аудит діяльності НПФ;
 • нагляд за діяльністю НПФ з боку Ради Фонду;
 • розподіл функцій і розмежування коштів учасників;
 • ліцензування діяльності всіх компаній, які обслуговують НПФ;
 • диверсифікація інвестиційного портфеля;
 • періодична звітність та оприлюднення інформації про діяльність Фонду.

Який мінімальний та максимальний розмір внеску до НПФ?

Мінімальний та максимальний розмір внеску до НПФ необмежений. У пенсійних схемах (ними встановлюються умови пенсійного забезпечення учасників) може передбачатися право Ради Фонду встановлювати мінімальний пенсійний внесок - 10% від мінімальної заробітної плати з розрахунку на один місяць. Але і «мінімум» і «максимум» встановлюється за домовленістю сторін у Пенсійному контракті.

Чи можливо змінити пенсійну схему, зазначену в Пенсійному контракті?

Вкладники Фонду мають право змінити пенсійну схему, але не частіше ніж один раз на 6 місяців.

У чому полягають податкові пільги?

Для фізичних осіб:

 • право на отримання податкової пільги щодо сплаченого прибуткового податку (тобто щорічне повернення переплачених сум податку на доходи фізичних осіб).

Для юридичних осіб:

 • внески до НПФ відносяться до валових витрат підприємства;.
 • пенсійні внески не відносяться до Фонду оплати праці та не сплачуються внески в фонди соціального страхування.

Більш детальну інформацію можна отримати за посиланням.

Чи можна укласти договір страхування життя або на випадок настання інвалідності за рахунок пенсійних внесків?

Ст. 48 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» містить положення, які дозволяють використовувати частину внесків для укладення договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника Фонду. Розмір страхового внеску за таким видом страхування не може перевищувати 1% розміру пенсійного внеску, що сплачується учасником фонду або за учасника, який виявив бажання брати участь у такому виді страхування.

Чи може підприємство припинити сплачувати пенсійні внески на користь своїх співробітників? Що відбувається у такому разі зі сплаченими коштами?

Підприємство може тимчасово припинити пенсійні внески, якщо це передбачено Пенсійним контрактом. У випадку, коли підприємство з будь-яких причин вирішило розірвати Пенсійний контракт, гроші, що обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках його працівників, залишаються власністю цих працівників. Вони можуть продовжити брати участь в НПФ, або дочекатися настання пенсійного віку, визначеного чинним законодавством, після чого вони зможуть отримувати пенсійні виплати.

Яким чином компанія з управління активами намагатиметься примножити мої накопичення в НПФ?

КУА ОЗОН одна з провідних компаній на фондовому ринку України, що має позитивний досвід управління та демонструє високі показники доходності. Примноження ваших заощаджень  є  нашою  головною задачею.

Наша команда намагається максимально ефективно використовувати існуючі фінансові інструменти за рахунок використання прогресивних методів аналізу поточної ситуації на фінансових ринках, досвіду висококваліфікованих фахівців. 

Чому компанія з управління активами зацікавлена в прирості моїх грошей?

Винагорода компанії з управління встановлюється у відсотковому відношенні до чистої вартості  активів недержавного пенсійного фонду. За рахунок ефективного управління вартість активів фонду зростає, тому чим краще ми працюємо, тим більше заробляємо.

 


Общая СЧА фондов
33,987,731 грн.
Фонды в управлении
Платинум
ЦИС*:555.85 грн.-0.89%
СЧА*:15,831,600 грн.-0.89%
ПИФ Аурум
ЦИС*:68.19 грн.-3.10%
СЧА*:3,593,178 грн.-3.09%
Аргентум
ЦИС*:68.31 грн.-4.19%
СЧА*:2,657,373 грн.-4.19%
Лаурус
ЦИС*:3.46478 грн.+0.02%
СЧА*:11,905,580 грн.+0.02%
Значения Индексов
KP-Dragon индекс
2425.41 -2.53%
UX индекс
1765.33 -3.39%
ПФТС индекс
466.20 -2.49%
ЦИС и СЧА на 24 мая 2018 г. **

* ЦИС — Цена инвест. сертификата, акции, пенсионной единицы
* СЧА — Стоимость чистых активов
** ЦИС и СЧА рассчитаны на конец предшествующего рабочего дня

Наши партнеры
Dragon Capital
2008 © Озон Капитал

Rambler's Top100